Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Planologie   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 41   (uit: 3101)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0105
Titel: De Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland
Auteur:
Samenvatting: Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland; Rotterdam (uitbreiding~); Hoekse Waard (stedelijke functie van ~); openbaar vervoer; inrichtingsplan (landschappelijk ~); inwonertal; Hoekse Waard (zeehaventerrein in ~); infrastructuur; "Oude Land van Strijen"; agglomeratie; industrie; Haringvliet; natuurbescherming; Tiengemeten (luchthaven op ~); huisvesting; migratie; werknemers (buitenlandse ~).
 

2. S-nummer: S0109
Titel: Drieprovinciendam
Auteur: Bruin, Wieger
Samenvatting: Structuurplan voor het gebied van de samenwerkende gemeenten in de omgeving van de Haringvlietbrug, de Volkeraksluizen en de dam over / door de Hellegatsplaten resp. de Grevelingen; Numansdorp; (~ ligging) (groenvoorziening van ~) sociale samenstelling van ~) (bebouwing polders van ~) (flats in ~) (havens van ~); Strijen (recreatieve functie van ~); Zuid-Beijerland; verkeerswegen; externe relaties; Oud-Beijerland; openbaar vervoer; landbouw; pachtbedrijven; industrie; arbeidsoverschot; vertrekoverschot; nederzettingspatroon; sociaal-culturele voorzieningen; migratie; demografische structuur; bevolkingsaanwas; mentaliteit; isolement; Deltaplan; getijbeheersing; Volkerak; scheepvaartverkeer; bestuurlijke coördinatie; verstedelijking; werkgelegenheid; woongelegenheid; nederzettingspatroon; voorzieningen; woningen (kwaliteit van ~); buiten wonen (animo tot ~); milieuverbetering; dagtoerisme; watersport; natuurgebieden.
 

3. S-nummer: S0120
Titel: Voorne & Putten en Rozenburg, stand van zaken op economisch en stedebouwkundig terrein
Auteur:
Samenvatting: Voorne & Putten en Rozenburg, stand van zaken op economisch en stedebouwkundig terrein.
 

4. S-nummer: S0386D
Titel: Concept ontwerp beheersplan Oudeland van Strijen
Auteur:
Samenvatting: Concept ontwerp beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebieden Oudeland van Strijen. Stichting beheer landbouwgronden 1982.
De adviescommissie voor de provincie Zuid-Holland.
 

5. S-nummer: S0925D
Titel: Gemeente Heinenoord : Bestemmingsplan
Auteur:
Samenvatting: Heinenoord, Mijnsheerenland en Westmaas samenvoegen? Tijdens een vergadering van de gemeenteraden, gehouden op 20 mei 1973 is gesproken over een eventuele vrijwillige samenvoeging. Dit gesprek heeft geresulteerd in een besluit tot instelling van een Commiessie, die opdracht heeft gekregen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden en motieven van een samenvoeging; Gemeente Heinenoord: Bestemmingsplan Landelijk Gebied - nr. 2400; Commentaar en voorstellen bij de brief en het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 2 juli 1975 tot goedkeuring van het bestemmingsplan landelijk gebied en bij het advies daaromtrent van Stad en Landschap d.d. 24 september 1975; brief Ministerie van Landbouw en Visserij, d.d. 27 februari 1974, aan de Raad van de gemeente Heinenoord, onderwerp Ontwerp bestemmingsplan "Landelijk Gebied" De Raad der gemeente Overwegende, dat ingevolge artikel 3 van de statuten van de Stichting Recreatieoord Binnenbedijkte Maas tot de doelstelling enz.
 

6. S-nummer: S0929D
Titel: Nota Openluchtrekreatie Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Nota openluchtrekreatie Hoeksche Waard van het Overlegorgaan Hoeksche Waard, commissie openluchtrekreatie.
 

7. S-nummer: S0933D
Titel: Nota verstedeling zuidvleugel : Provincie Zuid-Holland (2000 - 2015)
Auteur:
Samenvatting: Nota verstedeling zuidvleugel (2000 - 2015). Structuurvisie voor de Zuidvleugel. Vijf ruimtelijke onderleggers. De behoefte aan ruimte voor wonen in de Zuidvleugel. Verkenningen per deelgebied. Besluitvorming.
 

8. S-nummer: S1043D
Titel: Bebouwingskarakteristiek Oud-Beijerland + folder De nieuwe historie van de oude havenwijk
Auteur: Verweij, M.
Samenvatting: Bebouwingskarakteristiek Oud-Beijerland (stencil) + folder bebouwing havenkwartier.
 

9. S-nummer: S1047D
Titel: Structuurschema groene ruimte
Auteur:
Samenvatting: Ontwerp-planologische kernbeslissing, milieu-effectrapportages landinrichting en nieuwe recreatiegebieden.
 

10. S-nummer: S1047aD
Titel: Struktuurplan Hoeksewaard 1e fase tot 1975
Auteur:
Samenvatting: Structuurplan Hoeksche Waard 1e fase tot 1975. Aantekeningen op het Struktuurplan Hoeksche Waard. Diverse krantenknipsels.
 

11. S-nummer: S1067D
Titel: Hoeksche Waard op keerpunt (artikel uit Rotterdams Dagblad)
Auteur: Smits, Paul
Samenvatting: Hoeksche Waard op keerpunt (artikel uit Rotterdams Dagblad). Nog wordt de Hoeksche Waard gedomineerd door weidse poldervlakten met zwoegende boeren. Maar het eiland staat op het punt drastisch te veranderen. Woningbouw, bedrijfsterreinen, hogesnelheidslijn, grootschallige kassenbouw en doortrekken van de A 4 komen eraan. De meeste bewoners van het 'lege' eiland betreuren de verstedelijking, maar achten die onvermijdelijk. Alleen de boeren niet. "Elke hectare die wordt ingeleverd is er één te veel."
 

12. S-nummer: S1165D
Titel: Bestemmingsplan bedrijfsterrein Boonsweg, Heinenoord
Auteur:
Samenvatting: Bestemmingsplan bedrijfsterrein Boonsweg, Heinenoord. Planno 3374 stad en landschap; brief d.d. 6 september 1973 aan mevrouw Zevenbergen-Vis met kopie van de aan de gemeente Heinenoord gezonden brief d.d. 6 september 1973; stukken betreffende ingestelde beroepen betreffende "Bedrijfsterrein Boonsweg" (2 december 1976; brief stad en landschap aan het college van burgemeester en wethouders, d.d. 15 augustus 1977; stukken betreffende plannen van B.V. Nimag en besluit van de gemeente; brief d.d. 6 februari 1973 van Technisch bureau voor brandschadepreventie aan de raad van de gemeente Heinenoord; brief van de N.V. Rotterdamse Tramwegmaatschappij d.d. 7 februari 1973 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heinenoord.
 

13. S-nummer: S1208D
Titel: Volle dijken, lege kamers. Hoeksche Waard als case study voor verstedelijkend Nederland, artikel NRC-Handelsblad
Auteur: Metz, Tracy
Samenvatting: 1. Hoeksche Waard als case study voor verstedelijkend Nederland. 2. Dijken in Hoeksche Waard kunnen er weer 50 jaar tegen. Pagina's 18/19 van Hoeksche Waard exclusief 4 - 7 oktober 2016.
 

14. S-nummer: S1216bD
Titel: Air Hoeksche Waard : hoe verder?
Auteur:
Samenvatting: Uitnodiging voor discussie over toekomstschetsen.
 

15. S-nummer: S0613
Titel: Groene begeleidingszone industrieterrein Moerdijk : basisplan + deelplan Klundert oost
Auteur:
Samenvatting: Groene begeleidingszone industrieterrein moerdijk, basisplan + deelplan Klundert oost. Overwegingen, uitgangspunten en modellen.
 

16. S-nummer: S0619D
Titel: Ruimte voor de streek, 2e jaargang, nr 1, feb. 1986
Auteur:
Samenvatting: Blad verschijnt 3 maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan belangstellenden voor de activiteiten van de streekcommissies en het ruimtelijk gebeuren in het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland.
 

17. S-nummer: S0814D
Titel: De Landinrichtingswet : een samenvatting van de hoofdzaken
Auteur:
Samenvatting: Richtlijnen en procedurebeschrijvingen over landinrichting.
 

18. S-nummer: S0859
Titel: Korendijk-Strienemonde : sociaal-economische schets van een ruilverkavelingsgebied in de HoekseWaard
Auteur:
Samenvatting: Korendijk-Strienemonde, sociaal-economische schets van een ruilverkavelingsgebied in de HoekseWaard.
 

19. S-nummer: S0953
Titel: Gewestvorming Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Conceptvoorstel gewestvorming Zuid-Holland.
 

20. S-nummer: S0955
Titel: Burgers en beleid : inspraakrapport van bewoners van de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Inspraakrapport van bewoners van de Hoeksche Waard mbt ruimtelijke ontwikkeling.
 

21. S-nummer: S0954
Titel: De Leefbaarheid van Plattelandskernen : een verkenning van de problematiek
Auteur:
Samenvatting: Verkenning van de problematiek van leefbaarheid van plattelandskernen.
 

22. S-nummer: S1056
Titel: Bouwvereniging Volksbelang 1914 - 1989
Auteur: Herwijnen, H.J. van
Samenvatting: Geschiedenis van Oud-Beijerland; het ontstaan van de woningbouwverenigingen; de geschiedenis van Bouwvereniging Volksbelang 1914 - 1989 met foto's van het personeel, van het woningbezit. In het boekje zijn luchtfoto's van Oud-Beijerland opgenomen.
 

23. S-nummer: S1058
Titel: Thuis in Binnenmaas : De geschiedenis van de sociale woningbouw in Binnenmaas
Auteur:
Samenvatting: De geschiedenis van de sociale woningbouw in Binnenmaas.
 

24. S-nummer: S1216cD
Titel: Hoeksche Waards manifest
Auteur:
Samenvatting: Hoeksche Waards manifest, resultaat van de manifestatie AIR Hoeksche Waard: hoe verder? georganiseerd door Hoeksche Waards Initiatief.
 

25. S-nummer: S1216a
Titel: Waar het landschap begint/new landscape frontiers. Eindverslag van een interdisciplinaire architectuurmanifestatie. AIR Zuidwaarts/Southbound
Auteur:
Samenvatting: Eindverslag van een interdisciplinaire architectuurmanifestatie (air); Architecture - International Rotterdam (manifestatie ~); stad (relatie ~en platteland); Rotterdamse Kunststichting; landschap ( ~als verzameling van herinneringen); uitgangspunten; Hoeksche Waard ( ~als studieobject, sociale en culturele geschiedenis van de ~, culturele identiteit van de ~, architectuur van de ~, landbouw in de ~, ecologische ontwikkelingen in de ~); communicatie ( ~met het publiek); cultuurtoerisme; natuur; waterhuishouding; Albert Verwey; Frederik van Eeden; ds. van Koetsveld; Arie van der Lugt; Pleun Troost; Jan Brokken; Willem Brakman; J.B. Jongkind; Hoeksche Waards Alarm (actiegroep ~); Hoeksche Waards Landschap; klederdracht; volksverhalen; kunstenaars (~in de Hoeksche Waard); J.M.A. Biesheuvel; tram; Hogesnelheidslijn; havens (geplande ~in de Hoeksche Waard); plan Rotterdam 2000+; luchthaven (geplande ~in de Hoeksche Waard); kerncentrales (geplande ~in de Hoeksche Waard); slibdepot; glastuinbouw; Stefano Boeri (architect); klimaatverandering (effecten van ~); jongerencultuur; "Hof van Moerkerken"(geschiedenis van het ~); toekomstplannen; De Stijl (kunststroming ~ in de Hoeksche Waard); toerisme. In het boek een CD met de titel "Waar het landschap begint" en met een digitale impressie van de tentoonstelling in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam, onderdeel van de manifestatie.
 

26. S-nummer: S1225(a)D
Titel: Hoeksche Waard omgevingsplan + populaire uitgave (a)
Auteur:
Samenvatting: Visie op toekomstige ontwikkelingen in de Hoeksche Waard
 

27. S-nummer: S1343
Titel: Hoeksche Waard omgevingsplan
Auteur:
Samenvatting: Rapport toekomst Hoeksche Waard
 

28. S-nummer: S1355
Titel: Voortgangsrapportage cultuurhistorische hoofdstructuur Z-Holland, regio Hoeksche Waard, IJsselmonde en Dordrecht
Auteur:
Samenvatting: Voortgangsrapportage cultuurhistorische hoofdstructuur Z-Holland, regio Hoeksche Waard, IJsselmonde en Dordrecht
 

29. S-nummer: S1368
Titel: Jongere bouwkunst en stedebouw 1800 - 1945, regio Zuid-Holland zuid
Auteur:
Samenvatting: Jongere bouwkunst en stedebouw 1800 - 1945, regio Zuid-Holland zuid
 

30. S-nummer: S1368a
Titel: Jongere bouwkunst en stedebouw 1800 - 1945, Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Jongere bouwkunst en stedebouw 1800 - 1945, regio Zuid-Holland zuid
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 oktober 2021