Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Posterijen   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S1946D
Titel: PTT stukken 1864 - 1968
Auteur:
Samenvatting: Posterijen Zuid-Holland: brief no. 6 d.d. 26 november 1864, aan directeur van het postkantoor te Oud-Beijerland i.v.m. klachten; brief no. 888/13 d.d. 12 oktober 1864 aan de brievengaarder te Zuid-Beijerland; brief no. 8 d.d. 26 mei 1866 aan idem; Extract uit het register der resolutiŽn van den minister van FinanciŽn d.d. 29 juni 1864 aan belanghebbende; brief no. 66 No. 7 d.d. 22 mei 1866 aan de brievengaarder op het hulpkantoor te Zuid-Beijerland; brief d.d. maart 1867 van de directeur aan de brievengaarder te Zuid-Beijerland; brief d.d. 24 mei 1867 inspectie 's-Gravenhage aan de brievengaarder te Zuid-Beijerland; Extract uit het register der resolutiŽn van den minister van financiŽn d.d. 3 juli 1873 aan de brievengaarder te Zuid-Beijerland; uittreksel brief van de minister van waterstaat, handel en nijverheid d.d. 20 april 1878 aan de brievengaarder te Zuid-Beijerland; brief van de inspectie 's-Gravenhage d.d. 21 september 1880 aan de brievengaarder van het hulppostkantoor te Zuid-Beijerland; brief posterijen inspectie Zuid-Holland d.d. 7 maart 1891 met bijlage aan de brievengaarder te Zuid-Beijerland; gegevens van het postkantoor over het tijdvak 28 febr. - 5 maart en 7 maart - 12 maart omtrent gesprekken, telegrammen enz.; brief d.d. 14 maart 1927 door de heer G. Andeweg aan de directeur v/h postkantoor te Oud-Beijerland; afschrift gemeenteraadsbesluit Zuid-Beijerland betreffende benoeming, per 1 april 1927, van de heer G.B. Andeweg tot besteller van telegrammen buiten de kosteloze bestelkring in deze gemeente; lijst met werkzaamheden met ingang van 1 april 1928 post-/post- en telegraafkantoor te Oud-Beijerland 14/1928; lijst met abonnees aangesloten aan het hulptelefoonkantoor te Zuid-Beijerland; postkantoor Oud-Beijerland 14/1928, omschrijving van bestel- en postdiensten Zuid-Beijerland 1 april 1928, gewijzigd 2 juni 1928, opnieuw gewijzigd 26 november 1928; Rijkstelegraafkantoor te Oud-Beijerland nummer 27/6 d.d. 9 febr. 1929 over openstelling op zon- en feestdagen voor telegraaf en telefoon; brief d.d. 21 juni 1930 van de burgemeester van Zuid-Beijerland aan de houder van het hulppostkantoor; Staatsbedrijf der P.T.T. kantoor te Dordrecht d.d. 17 emi 1933 nummer D 31/69 betreffende de vergoeding voor verlengde openstelling 33/1933; afschrift gemeenteraadsbesluit gemeente Zuid-Beijerland omtrent de benoeming per 1 april 1927 van de heer G.B. Andeweg; document betreffende werkzaamheden; dienstregeling voor kantoorknechts, bestellers, hulpbestellers, jongelingen en hulpjongelingen ingaande 15 mei 1933 30/1933; omschrijving van bestellersdiensten Zuid-Beijerland, ingaande 25 april 1936; dienstregeling voor kantoorknechts, bestellers enz. ingaande 25 april 1936; brief d.d. 9 juni 1937 nr. 18245 6e afd. directeur-generaal der PTT betreffende de bevoegdheid van de heer G.B. Andeweg om de morsetoesteldienst zelfstandig uit te oefenen; zondagsdienst ingegaan 6 november 1932; brief d.d. 10 mei 1941 van de directeur-generaal aan de heer G.B. Andeweg betreffende de weigering om nevenwerkzaamheden te verrichten; afschrift schrijven d.d. 3 november 1943 aan de heer G.B. Andeweg betreffende pensioen; brief d.d. 29-9-1947 van de directeur-generaal betreffende zuivering van PTT-personeel, kenmerk 2498ZG; brief d.d. 18 augustus 1944 betreffende de overplaatsing van de heer G.B. Andeweg naar Klaaswaal 20/1944; afschrift arbeidsovereenkomst d.d. 15 augustus 1929 met de heer G. Andeweg; brief d.d. 2 januari 1942 van de directeur-generaal aan de heer G.B. Andeweg betreffende de periode dat hij werkzaam is geweest; brief d.d. juni 1942 Ambtenaarsbond hoofdgroep P.T.T. -personeel, omtrent pensioen No. 2145 -g-; brief d.d. 7 juni 1944 aan de heer G.B. Andeweg omtrent inkoopdiensttijd kenmerk 264/4(1943); brief d.d. 25 januari 1946 betreffende de verplaatsing van de heer G.B. Andeweg naar Zuid-Beijerland; bericht betreffende illegaal werk met 4 bijlagen d.d. 9 januari 1945 nummer 106; brief d.d. 17 juli 1951 nr. 2138 over pensioen; brief d.d. 4 maart 1953 PTT-kenmerk 602/186 betreffende de erkentelijkheid door het waterschap "De Hoeksche Waard" voor de ondervonden vlotte medewerking; brief van de griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht d.d. 18 december 1957 F no. 25/57 over het faillissement van de heer A. Verschuren; telegram 50/1958 over verzending poststukken pakketten en tgmn. voor Hkh Prinses Wilhelmina; brief d.d. 2 mei 1958 nr. 580502/7208 C afd. PE/tsl 7151 onderwerp Verkiezingspropagandabiljetten met legitimatiebewijs als bijlage; brief d.d. 25 maart 1958 PTT-kenmerk 21.1.3./1/1 toestel 313 over Paastelegrammen naar schepen op zee; brief d.d. 22-5-1958 PTT-kenmerk 617/262 Toestel 394 over legitimatie bewijzen; brief d.d. 15 januari 1958 nr. La B C Afd. PE/Tal 6414 over vlagvertoon 2/1958; brief d.d. 10 januari 1958 nr. 1431 C Afd. PE/Tst 7261 over verboden invoer in IndonesiŽ 1/1958; brief d.d. 28 juli 1958 over uitgifte nieuwe bankbiljetten van duizend gulden af nr: 203/354; telegram over de onbereikbaarheid van plaatsen in IndonesiŽ A kkt van Amsterdam 17/2 =; telegram 154 kkt van amsterdam 23/7 (ontv. 28/7-1958 21.12.=) over censuur van telegrammen van en naar Irak; brief d.d. 20 januari 1958 over Verkiezingspropagandabiljetten met legitimatiebewijs als bijlage brief d.d. 30 januari 1958 over verkoop van Europa zegels; brief d.d. 29-7-1958 PTT-kenmerk 209/360 over brandpreventie en bestrijding; brief d.d. 18 oktober 1958 PTT-kenmerk 81 D 4 afd Ct Toestel 82 over verbouwing van het postkantoor; brief d.d. 6 mei 1964 PTT-kenmerk 61/23.2 betreffende de benoeming tot hoofdemployť der PTT; brief d.d. 15 mei 1964 PTT-kenmerk 61/27.2 over beschikking voor L. Polderdijk - afkoopsom loonherrekening en eervol ontslag per 31 jul 1964; plattegrond kantoor Zuid-Beijerland; voorbeelden van paaswensen en bedanken voor de ontvangen wensen;brief d.d. 6-9-1968 PTT-kenmerk 63.4/17.2 over kantoorabonnement; brief aan mevrouw Andeweg-Koster, d.d. 12 november 1968 PTT-kenmerk 81.2/13.1 over kantoorruimtevergoeding en kantoorabonnement.
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 22 september 2021