Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Dordrecht   (in veld: Geografisch trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 26   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0191D
Titel: Nederlandsche landschappen : handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland, X. Dordrecht, XI Schiedam
Auteur: Schuiling, R.; Feijter, J.M. de
Samenvatting: Nederlandsche landschapen, handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland, X. Dordrecht, XI Schiedam
 

2. S-nummer: S0233aD
Titel: Bijdragen en mededelingen van het Nederlands openluchtmuseum 1983-1
Auteur:
Samenvatting: Geschiedenis van de houtzaagmolen 'Het Spinnewiel' en houtzagen in Numansdorp rond 1920. De molen oorspronkelijk gebouwd in Dordrecht, in 1834 overgeplaats naar Numansdorp en omgedoopt tot "Mijn Genoegen". Sedert 1928 aanwezig in het Ned. Openluchtmuseum te Arnhem.
 

3. S-nummer: S0286
Titel: Langs de oude Zuidhollandse kerken : Waarden en eilanden
Auteur: Berghuis, Wiert J.
Samenvatting: Toeristische kerkroutes, waarden en eilanden; Piershil (rouwborden); Strijen (geschiedenis kerk); Westmaas; voor-reformatische tijd; Hollands Klassicisme; Mijnsheerenland; schutspatroon; gevangenencel; Sint Anthoniepolder. Route 3: De Eilanden, pagina 81 voert o.a. naar Pierschil. route 4: Dordrecht en omgeving, pagina 121 o.a. naar Strijen, Sint Anthoniepolder, Westmaas en Mijnsheerenland.
 

4. S-nummer: S0578D
Titel: ROTTERDAMSCHE Tramweg-Maatschappij, ZOMERDIENST : aanvangende 1 Mei 1902
Auteur:
Samenvatting: Dienstregeling RTM zomerdienst 1902, omvattende de lijnen Rotterdam-Hoeksche Waard, Brouwershaven-Steenbergen, Hoorn-Enkhuizen, Rotterdam en tramwegen te Dordrecht, Leiden, Rotterdam.
 

5. S-nummer: S0600D
Titel: De Geschiedenis en de beschrijving der Merwedetakken beneden Dordrecht
Auteur: Heurn, J. van
Samenvatting: Aantekeningen van de schrijver zijn ontleend aan echte stukken, handvesten, privilegiŽn, plakkaten enz. door vroegere schrijvers verzameld of in hun werken aangehaald, aan de resolutiŽm van de Staten van Holland en West Friesland, aan de Kronieken van Holland en Zeeland, aan plaatsbeschrijvingen als die van Dordrecht, Rotterdam, Vlaardingen, Brielle enz., aan geschreven stukken, aanwezig in het Rijksarchief te 's-Gravenhage en afkomstig uit de nalatenschap van J. Blanken enz. Wat de indeling betreft zij nog vermeld, dat het "Eerste Gedeelte"bevat een algemene omschrijving; het "Tweede Gedeelte" een beschrijving van de toestand tot ongeveer het midden der 17e eeuw; en het "Derde Gedeelte" een meer uitvoerige beschrijving van de toestand der rivieren na die tijd, met opgave der verschillende werken, die zijn aangelegd zowel met het oog op een betere afvoer van het water, als met het oog op een betere scheepvaartweg van Rotterdam naar Zee.
 

6. S-nummer: S0789D
Titel: Een Dordtse zilveren beker en een kinderportret (overdruk uit antiek)
Auteur: Wurfbain, Maarten L.
Samenvatting: Dordtse zilveren beker en een kinderportret (overdruk uit antiek), zie ook foto 38161a t/m 3861g. Op beker komen vershillende gravures voor o.a. XOOSTxSOMERLANDTxNIEUWxBONAVENTVRAxMOERKERCKEN. Het artikel gaat over de eigenaar van de beker.
 

7. S-nummer: S1250D
Titel: De Gebeurtenissen der novemberdagen 1813 in Dordrecht en omstreken
Auteur: Dalen, J.L. van
Samenvatting: Gebeurtenissen der novemberdagen 1813 in Dordrecht en omstreken
 

8. S-nummer: S0515D
Titel: De Dordtsche Poorterszoon
Auteur: Snoep Jr., J.
Samenvatting: Een historisch verhaal uit de veelbewogen dagen 1417-1421.
 

9. S-nummer: S0525
Titel: Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken
Auteur:
Samenvatting: jaarverslag 1968 en 1969.
 

10. S-nummer: S0526D
Titel: KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN voor Dordrecht en Omstreken : Lijst van een aantal bedrijven in het district der Kamer
Auteur:
Samenvatting: Lijst van een aantal bedrijven in het district der Kamer (samengesteld op basis van aard en/of omvang van het bedrijf en/of personeelsbestand). Bijlagen: Wijzigingen en/of Aanvullingen, die op verzoek van de ondernemingen, vermeld in de lijst, zijn opgenomen en Index voor het naslaan der plaatsen.
 

11. S-nummer: S0544D
Titel: Catalogus van de tentoonstelling beknopte lant-meet-konst de dordtse landmeter mattheus van nispen ca. 1628 - 1717
Auteur:
Samenvatting: Catalogus van de tentoonstelling beknopte lant-meet-konst de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen ca. 1628 - 1717.
 

12. S-nummer: S0607
Titel: Verzet in en om Dordt
Auteur: Loon, K. van
Samenvatting: Illegaliteit en verzet in en om Dordrecht in de 2e wereldoorlog; postkantoor (overval ~ Oud - Beijerland; crossings; verzet (~ Hoeksche Waard); droppings; Duitsers (terugtocht ~); knokploeg (~ Oud - Beijerland); Compagnie (Vijfde ~); Gemeentehuis Nieuw - Beijerland (overval ~);
 

13. S-nummer: S0687D
Titel: De Oudste rechten der stad Dordrecht en van het Baljuwschap van ZuidHolland (2 delen)
Auteur: Fruin, J.A.
Samenvatting: De oudste rechten der stad Dordrecht en vanhet baljuwschap van ZuidHolland. Eerste Reeks. No. 4.
 

14. S-nummer: S0688
Titel: Geschiedenis van Dordrecht (2 delen)
Auteur: Dalen, J.L. van
Samenvatting: Geschiednis van Dordrecht vanaf ca 9e eeuw tot heden.
 

15. S-nummer: S0792
Titel: De Beknopte Lant-Meet-Konst : beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen
Auteur: Harmsen, Th.W.
Samenvatting: Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen.
 

16. S-nummer: S0979D
Titel: Gedenkboek Rijkslandbouwwinterschool Dordrecht 1896 - 1946
Auteur:
Samenvatting: Gedenkboek Rijkslandbouwwinterschool Dordrecht 1896 - 1946.
 

17. S-nummer: S0542
Titel: Gewogen en te licht bevonden : 75 jaar Keuringsdienst Dordrecht 1908 - 1983
Auteur: Zeeuw, P.W. de
Samenvatting: Geschiedenis van de keuringsdienst van waren Dordrecht 1908 - 1983. Exemplaar van het boek is opgedragen aan de werkgroep "Dialecten Hoeksche Waard".
 

18. S-nummer: S1105
Titel: De Classis Dordrecht van 1573 tot 1609
Auteur: Tukker, C.A.
Samenvatting: Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de gereformeerde kerk in de periode van haar organisering; Heilige-Geestmeesters; armenzorg (Overheid en ~); armengeld (Godspenningen); oogst (nalezen van de ~ door armen); collecten; bedelen; onderwijs; Belijdenis; Heidelberger Catechismus; schoolmeesters (aanstelling ~); predikanten (eisen aan ~gesteld door de Synode, aanvallen op ~~ door katholieken en Spanjaarden, examens voor ~, niet-academische ~, beroeping ~, bezoldiging ~); scholen (oprichting ~, financiering ~, toezicht op ~, Latijnse ~); Adriaan Cornelis (pastoor en predikant ~); schoolmeesterschap (als springplank naar predikantambt); liturgie; psalmen, lofzangen (zingen van ~); Doop; Avondmaal; kinderdoop; feestdagen (viering van ~); vastendagen; bededagen; lijkpredicaties; patronaatsrecht (recht tot beroepen); opleidingen (niet-universitaire ~tot predikant); faculteiten (theologische ~); beeldenstorm; Doleantie; P. Datheen; diakenen; Geloofsbelijdenis; Hoekse Waard; visitatie.
 

19. S-nummer: S1313
Titel: Geschiedenis van Dordrecht, deel 1: tot 1572, deel 2: 1572 - 1813
Auteur:
Samenvatting: Geschiedenis van Dordrecht, deel 1: tot 1572, deel 2: 1572 - 1813
 

20. S-nummer: S1355
Titel: Voortgangsrapportage cultuurhistorische hoofdstructuur Z-Holland, regio Hoeksche Waard, IJsselmonde en Dordrecht
Auteur:
Samenvatting: Voortgangsrapportage cultuurhistorische hoofdstructuur Z-Holland, regio Hoeksche Waard, IJsselmonde en Dordrecht
 

21. S-nummer: S1463D
Titel: Berging van de 'Jacob'
Auteur:
Samenvatting: Verslag van de berging van de 19de eeuwse tjalk 'jacob', gezonken in 1863
 

22. S-nummer: S1686D
Titel: Geuzenbezoek aan Maasdam in Oud Rechterlijk Archief Dordrecht 729, blz. 115, akte 87
Auteur:
Samenvatting: De akte d.d. 9 juni 1572, gaat over een gebeurtenis welke zich eerder afspeelde in Pietershouck (Puttershoek) en Maesdam (Maasdam). Betreffende personen: Andries Dirx alias Aert Oom, Simon Adriaensz, en Freek ruytsnyder uit Mijnsheerenland, requirant. Zij hadden aanvankelijk voorkomen dat de geuzen de kerk van Maasdam en Puttershoek zouden 'solieren' maar die waren naderhand in 'groter macht van volcke' teruggekomen. Aert Jans van Lexmonde was destijds de schout van Pietershouck.
 

23. S-nummer: S1824
Titel: De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht 1795 - 1997
Auteur: Beels, Mr. D.W.
Samenvatting: Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van de beŽindiging van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland Zuid als zelfstandige organisatie.
 

24. S-nummer: S0649gD
Titel: Openbare Vrijwillige Verkooping : ten overstaan van Notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht
Auteur:
Samenvatting: Openbare vrijwillige verkoping van De Bouwmanswoning en gevolgen genaamd Amstelwijck" gelegen aan de Straatweg naar Willemsdorp onder de gemeenten Dordrecht en Dubbeldam, in de polder Wieldrecht, met bouw- en weiland, tezamen groot 83 ha 14 a en 20 ca, in het Gebouw van de N.A.B. (Nederlandsche Aannemers Bond) aan de Steegoversloot te Dordrecht.
 

25. S-nummer: S2114D
Titel: Gereformeerde Kerken in de Classes Dordrecht en Barendrecht
Auteur:
Samenvatting: Blad bestemd voor leden van de Gereformeerde Kerken. Ook Gereformeerde kerkbode/Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in de Classes Barendrecht, Dordrecht en Gorinchem. 1. zaterdag 13 maart 1943 no. 11; 2. zaterdag 15 april 1944 no. 15; 3. 13e jaargang no. 2, zaterdag 11 januari 1947; 4. 33e jaargang no. 12, zaterdag 25 maart 1967; 33e jaargang no. 13, zaterdag 1 april 1967; 35e jaargang no. 14, zaterdag 5 april 1969; 35e jaargang no. 43, zaterdag 25 oktober 1969; 35e jaargang no. 44, zaterdag 1 november 1969; 35e jaargang no. 45, zaterdag 8 november 1969; 35e jaargang no. 46, zaterdag 15 november 1969; 35e jaargang no. 47, zaterdag 22 november 1969; 35e jaargang no. 49, zaterdag 6 december 1969; 50e jaargang no. 20, zaterdag 19 mei 1984.
 

26. S-nummer: S2173
Titel: Nostalgie van mijn oude dag. Dordrecht en Strijensas
Auteur: Legrand, J.M.
Samenvatting: Geschiedenis over onder andere de grootvader, Jan van Bruggen, geboren in Strijensas (1875) en de grootmoeder, de Dordtse Maria Grobben, (geboren in 1877), van de auteur.
Verhalen over bezoeken aan plaatsen, kerken, musea, Tiengemeten.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 juli 2021