Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1960-1965     

Aantal gevonden publicaties : 93   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0027
Titel: Onderzoek bewoning van woningwetwoningen in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Onderzoek naar de waardering van bewoners van woningwetwoningen in de Hoeksche Waard; Vrouwencontact Hoeksche Waard; hoofdarbeiders; geschoolde arbeiders; ongeschoolde arbeiders.
 

2. S-nummer: S0046
Titel: Rapport voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard-Noord
Auteur:
Samenvatting: Rapport voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard-Noord; bodemkundige gesteldheid; waterbeheersing; werkgelegenheid; verkeer. Bijlage met brieven e.a. onder nummer S46aD.
 

3. S-nummer: S0071
Titel: Bevochten water gewonnen land
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Bedijkingsgeschiedenis van de polders in de Hoeksche Waard; ambachtsheren; St. Elisabethsvloed; veenwinning; zoutwinning; dijk- en polderbeheer; suikerfabriek.
 

4. S-nummer: S0016aD
Titel: Structuurplan Hoeksche Waard, ontwerp
Auteur:
Samenvatting: Structuurplan Hoeksche Waard, ontwerp. Met voorlopig schetsplan.
 

5. S-nummer: S0016bD
Titel: Structuurplan Hoeksche Waard, eerste fase tot 1975
Auteur:
Samenvatting: Structuurplan Hoeksche Waard, eerste fase tot 1975.
 

6. S-nummer: S0017D
Titel: Structuurplan en Structuurschets Hoeksche Waard : conclusies, vragen en antwoorden
Auteur:
Samenvatting: Vragen en antwoorden inzake het structuurplan Hoeksche Waard, inclusief notulen vergadering commissie van woensdag 08 maart 1961.
 

7. S-nummer: S0056D
Titel: 25 jaar tertiair wegenplan in de provincie Zuid-Holland (overdruk)
Auteur:
Samenvatting: 25 jaar tertiair wegenplan in de provincie Zuid-Holland. Na de totstandkoming van de wegenbelastingwet in 1926 was de mogelijkheid geopend, om met de uitkeringen uit de opbrengst van deze belasting de aanleg van nieuwe en de verbetering van bestaande rijks- en provinciale wegen op ruime schaal ter hand te nemen.
 

8. S-nummer: S0080cD
Titel: Keur of politieverordening van de polder Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Keur of politieverordening voor de polder Cromstrijen.
 

9. S-nummer: S0094aD
Titel: De Oosterschelde brug
Auteur:
Samenvatting: Impressie hoe de Oosterschelde brug gebouwd is. Er zijn o.a. schokbrekers van KONI toegepast.
 

10. S-nummer: S0100aD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1962
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1962 Leven en werken in de Delta.
 

11. S-nummer: S0100bD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1963
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1963.
 

12. S-nummer: S0100cD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1964
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1964.
 

13. S-nummer: S0100dD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1965
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1965.
 

14. S-nummer: S0101D
Titel: Leven in een delta
Auteur:
Samenvatting: Karakteristieken voor het leven in een deltagebied. Voordracht, gehouden door ir. H.A.M.C. Dibbits te Utrecht op de 34e jaarvergadering van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland te Rotterdam op 26 juni 1963 te Spijkenisse.
 

15. S-nummer: S0109
Titel: Drieprovinciendam
Auteur: Bruin, Wieger
Samenvatting: Structuurplan voor het gebied van de samenwerkende gemeenten in de omgeving van de Haringvlietbrug, de Volkeraksluizen en de dam over / door de Hellegatsplaten resp. de Grevelingen; Numansdorp; (~ ligging) (groenvoorziening van ~) sociale samenstelling van ~) (bebouwing polders van ~) (flats in ~) (havens van ~); Strijen (recreatieve functie van ~); Zuid-Beijerland; verkeerswegen; externe relaties; Oud-Beijerland; openbaar vervoer; landbouw; pachtbedrijven; industrie; arbeidsoverschot; vertrekoverschot; nederzettingspatroon; sociaal-culturele voorzieningen; migratie; demografische structuur; bevolkingsaanwas; mentaliteit; isolement; Deltaplan; getijbeheersing; Volkerak; scheepvaartverkeer; bestuurlijke co÷rdinatie; verstedelijking; werkgelegenheid; woongelegenheid; nederzettingspatroon; voorzieningen; woningen (kwaliteit van ~); buiten wonen (animo tot ~); milieuverbetering; dagtoerisme; watersport; natuurgebieden.
 

16. S-nummer: S0124D
Titel: Het Ontstaan van het eiland IJsselmonde
Auteur: Vermaat, G.J.
Samenvatting: Het ontstaan van het eiland IJsselmonde.
 

17. S-nummer: S0137D
Titel: Krantenknipsels van 1973 t/m 1980 over de Hoeksche Waard (2 plakboeken)
Auteur: Bos, A.C.
Samenvatting: Krantenknipsels vanaf ca. 1957 t/m 1980 over de Hoeksche Waard.
 

18. S-nummer: S0184
Titel: Landbouw en platteland in een stroomversnelling
Auteur: Maris, A.; Rijneveld, R.
Samenvatting: Geschiedenis / ontwikkeling van landbouw en platteland in verschillende landen; agrarische bevolking; werkgelegenheid; beroepskeuze; beroepskeuzeonderwijs; beroepskeuzevoorlichting; beroepseisen; bedrijfsgrootte; gezinsbedrijven; eenmansbedrijven; vader - zoonbedrijf; arbeidsbezetting; steunmaatregelen; toekomstige situatie; leefbaarheid; arbeidsproductiviteit; mechanisatie; industrialisatie; structuurbeleid; sociale differentiatie; seizoenwerkloosheid; klassebewustzijn; huisvesting; werkomstandigheden; steunmaatregelen; migratie; urbanisatie; sociaal-economische voorzieningen.
 

19. S-nummer: S0185
Titel: Proefboerderij "Zuid Hollandsche Eilanden" Westmaas : Verslag 1956 - 1959
Auteur:
Samenvatting: Proefborderij 'Zuid Hollandsche Eilanden', verslag 1956 - 1959.
 

20. S-nummer: S0186
Titel: 25 Jaar in dienst van de landbouw, 1936 - 1961
Auteur:
Samenvatting: Geschiedenis van bedrijfsvoorlichting
 

21. S-nummer: S0197D
Titel: De Kaartenverzameling van het Algemeen Rijksarchief
Auteur: Hoff, B. van 't
Samenvatting: Algemene beschrijving van de kaartenverzameling van het Algemeen Rijksarchief, met afbeeldingen van een aantal kaarten, waaronder een fragment van Jacob van Deventer's kaart van Holland, ca. 1540.
 

22. S-nummer: S0207D
Titel: Beukenhof, inleiding voor de slotbijeenkomst boerengesprekken
Auteur:
Samenvatting: Beukenhof, inleiding voor de slotbijeenkomst boerengesprekken.
 

23. S-nummer: S0210D
Titel: Recreatie in de Hoeksche Waard, Beukenhofbrochure
Auteur:
Samenvatting: Recreatie in de Hoeksche Waard, Beukenhofbrochure. Alsmede: kopie brief d.d. 23 juli 1963 van ? met opmerkingen; brief van "de Beukenhof"d.d. 10 september 1963 voor uitnodiging voor een bestuursvergadering van 26 september op de Beukenhof; brief van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond d.d. 10 september 1964 aan de landgoedbezitters in Nederland; kopie brief van K.L. Verhoeven aan het bestuur v/h streekcentrum "de Beukenhof"d.d. 23 september 1963.
 

24. S-nummer: S0236
Titel: Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum
Auteur:
Samenvatting: Geschiedenis van het openluchtmuseum 1912 - 1962.
 

25. S-nummer: S0242D
Titel: Boerderij en Monument
Auteur:
Samenvatting: Boerderij en monument. Aanleiding tot het opstellen en verspreiden van deze brochure is gelegen in het tot stand komen in 1961 van de Monumentenwet.
 

26. S-nummer: S0243D
Titel: Verbouwen van Boerderijen als Bedrijfsgebouw
Auteur: Wellenberg, G.H.
Samenvatting: Verbouwen van boerderijen als bedrijfsgebouw. De inrichting van de bedrijfsgebouwen is in vele gevallen een struikelblok bij de aanpassing van de bedrijfsorganisatie op onze landbouwbedrijven. Als gevolg van de sterk gewijzigde omstandigheden voldoet de inrichting vaak niet meer aan redelijk te stellen eisen.
 

27. S-nummer: S0253
Titel: Shell Boerderijengids
Auteur: Zandstra, Evert
Samenvatting: Verschillende soorten boerderijen. De boerderij is, als de molen en de brug, een belangrijk element in het Nederlandse cultuurlandschap. Wie de moeite neemt zal dan al gauw ontdekken, dat een boerderij nog wel wat meer is dan een concentratiepunt van landschappelijke schoonheid: een gebouw namelijk, dat dikwijls mooi en bijna altijd interessant is.
 

28. S-nummer: S0269D
Titel: De Oranje Bevrijdingstocht 1946 - 1960 en Het Monument voor Gevallenen 1940 - 1945 in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Oranje bevrijdingstocht 1946 - 1960 en het monument voor gevallenen 1940 - 1945. Ter herdenking van de bevrijding van ons land, werd vanaf 1946 tot en met 1960 op de Nationale Herdenkingsdag in mei, door de Federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard, de "Oranje-Bevrijdings-tocht Hoeksche Waard" uitgeschreven. Hierbij gold dat op die dag een achttal (de eerste drie jaren een zestal) leerlingen uit het hoogste leerjaar van de lagere scholen, uit elk van de veertien gemeenten in de Hoeksche Waard, als groep 's morgens hun woongemeente verlieten, dat zij te voet des voormiddags klokslag tien uur, dus niet later en niet vroeger, op het voor hen aangewezen gemeentehuis in een aangrenzende gemeente aankwamen. Omdat de "Bevrijding"niet los te maken is van het vele leed dat daaraan is vooraf gegaan, is het nodig ook "HEN DIE VIELEN" hierbij niet te vergeten. In 1953 is - in verband met de vele slachthoffers van de Watersnoodramp - geen "Bevrijdingstocht"gehouden. Boekje bevat ook een tekening van de destijds ten gemeentehuize van Puttershoek berustende vlag. Van alle leerlingen worden namen, geboorteplaats en -data vermeld. Achterin bevinden zich diverse foto's.
 

29. S-nummer: S0303
Titel: Van poort tot poort : ontwikkelingsgeschiedenis van het Rotterdamse stadsgebied, van de Nieuwpoort in de XIV-de tot de Europoort in de XX-ste eeuw
Auteur: Nieuwenhuis, Jan
Samenvatting: Ontwikkelingsgeschiedenis van het Rotterdamse stadsgebied, van de Nieuwpoort in de XIV-de tot de Europoort in de XX-ste eeuw. Feyenoord (1869); Delfshaven (1885); Kralingen en Charlois (1894); Overschie (1902) en Hillegersberg (1903); Schiedam (1909); Hoek van Holland (1913); Schiedam (1925); Het plan voor de grote stadsuitbreiding (1927); Pernis en Hoogvliet (1933); Overschie 1940 en driemaal Schiedam (1933, 1940 en 1953); ontworpen gebiedsuitbreiding tot nog voor een aanzienlijk deel verwezenlijkt (1941).
 

30. S-nummer: S
Titel: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten
Auteur:
Samenvatting: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten van 1 januari 1960 tot en met 1981. Deze (papieren) Nieuwsbladen zijn in te zien in het museum.

De jaargangen vanaf 1977 zijn niet compleet.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 oktober 2021