Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1975-1980     

Aantal gevonden publicaties : 238   (uit: 3101)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0023
Titel: Achtergronden van de bevolkingsgroei van zes gemeenten in de Hoekse Waard 1972 t/m 1978
Auteur: Swinkels, J.H.J.
Samenvatting: Opdracht voor doctoraal tentamen stads- en plattelandsgeografie over de achtergronden van de bevolkingsgroei van zes gemeenten in de Hoeksche Waard van 1972 t/m 1978; wonen; verstedelijking; landbouw; migratie; leefklimaat.
 

2. S-nummer: S0059
Titel: Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland 1875 -1975
Auteur: Gouw, J.L. van der; Velzen, A.J.M. van; Clerq, Peter R. de; Terluin, G.
Samenvatting: Enige opstellen over Provinciale Waterstaat. Voorwoord door M. Vrolijk, commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland. Op pagina 102 foto uit 1954 van de Barendrechtsche brug met aan de linkerzijde de trambaan en een latere foto, gemaakt na het slopen van de brug.
 

3. S-nummer: S0068D
Titel: Waterkering na watersnood : 1953 - 1978
Auteur: Bruggeman, A.G.; Soudijn, B.J.J.
Samenvatting: Verslag van de watersnoodramp en de daarna genomen maatregelen ter beveiliging; hulpverlening; huisvesting evacués; financiering; waterschappen; waarschuwingssysteem; stormvloedseindienst; watersnoodrampenorganisatie.
 

4. S-nummer: S0034D
Titel: Van Grote Waard tot Hoeksche Waard
Auteur: Snijders, Dick
Samenvatting: Van Grote Waard tot Hoeksche Waard, beknopt overzicht van de geschiedenis van de Hoeksche Waard
 

5. S-nummer: S0035D
Titel: Boerderij, weekblad voor de landbouw, Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Reportages over de Hoeksche Waard. 22 november 1978 - 8.
 

6. S-nummer: S0042D
Titel: Thurn en Taxis en de Statenpost
Auteur: Brink, E.A.B.J. ten
Samenvatting: Postvervoer in de 18e eeuw. Gegevens over onder andere vervoer met de postkoets (ook postiljon) en Kuipersveer, Puttershoek en Strijensas.
 

7. S-nummer: S0043D
Titel: Hoekse Waard, let op uw saeck : zo ging dat in het verleden en zo gaat dat nu nog!
Auteur: Idenburg, Rienk
Samenvatting: Havenontwikkelingen en gevolgen voor de Hoeksche Waard.
 

8. S-nummer: S0044D
Titel: De Hoeksche Waard
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Historie en toeristische rondrit Hoeksche Waard.
 

9. S-nummer: S0045D
Titel: Gezond water Gezond leven
Auteur:
Samenvatting: Voorlichting over waterbeheer.
 

10. S-nummer: S0097D
Titel: Streekplankrant Zuid-Holland Zuid
Auteur:
Samenvatting: Inhoud streekplan 1980 - 1990 en inspraakprocedure. Plan 1980 - 1990 van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland voor: Drechtsteden; Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Een streekplan, wat is dat? Hoeveel woningbouw, waar en waarom. Werkgelegenheid en pendel. Dordrecht hoofdcentrum van de streek. Samenhang Drechtsteden verbeteren. Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Huisvesting richten op eigen bevolking. Werk in de streek of reizen naar het werk? De situatie in de dorpen. Het milieu van het Delta-gebied. Landbouwgebied bij uitstek. Voorzichting met recreatie. Wat vindt u van de plannen? Doe mee aan de inspraak. Inspraak heeft zijn grenzen.
 

11. S-nummer: S0103aD
Titel: Bedijking van het Deltagebied
Auteur: Baars, C.
Samenvatting: Wordingsgeschiedenis van de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden en de polders van westelijk Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Organisatie en techniek van de bedijking en inpolderingen in de 16e en de 17e eeuw. Artikel in Spiegel Historiael oktober 1977, nr. 10 blz. 518-525
 

12. S-nummer: S0103cD
Titel: Geschiedenis van de dijkbouw in het deltagebied
Auteur: Baars, C.
Samenvatting: Planning en aanleg van dijken in de 16e eeuw; bedijking; inpoldering; constructies en technieken. Artikel uit Landbouwkundig
tijdschrift/pt 92 (1980) nr. 1 - 15 t/m 1 - 23.
 

13. S-nummer: S0111D
Titel: 10.000 Jaar wonen in het Maasmondgebied
Auteur:
Samenvatting: 10.000 jaar wonen in het Maasmondgebied, archeologisch onderzoek rond een wereldhaven. Er wordt een expositie gehouden over een regionaal onderzoek in het gebied rond de Maasmond, waar een aantal archeologische instituten incidenteel opgravingen hebben verricht.
 

14. S-nummer: S0128a
Titel: De Hollandsche bodebus : inventarisatie van bodebussen van gemeenten en waterschappen in Noord- en Zuid-Holland
Auteur: Agterberg, M.
Samenvatting: Inventarisatie van bodebussen van gemeenten en waterschappen van Noord- en Zuid-Holland. Uitgave tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Schipluiden en door financiële steun van de Stichting Gemeentelijk Cultuurfonds, opgericht door de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
 

15. S-nummer: S0131D
Titel: Zeeuws Tijdschrift
Auteur:
Samenvatting: Zeeuws tijdschrift, jaargang 26, 1977.
 

16. S-nummer: S0133
Titel: Ambtsketens van burgemeesters in Nederland
Auteur: Molen - den Outer, B. ter
Samenvatting: Ambtsketens van burgemeesters in Nederland.
 

17. S-nummer: S0172D
Titel: Buitendijkse griendcultuur in Nederland, in het bijzonder langs de Oude Maas bij Heinenoord
Auteur: Overweel, J.K.
Samenvatting: Buitendijkse griendcultuur in Nederland, in het bijzonder langs de Oude Maas bij Heinenoord; griendcultuur; rassen; onderhoud; gewasbescherming; produkten; toepassingen; arbeiders; historie; fauna; getijdebeweging; milieubeschermingsorganisaties; scheepvaart; recreatie; Heinenoord; aanslibbing; vegetatie.
 

18. S-nummer: S0181
Titel: Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de zeventiende en achttiende eeuw
Auteur: Baars, C.
Samenvatting: Verslag (in A.A.G. Bijdragen 19 van de Afdeling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool Wageningen) van het onderzoek van de schrijver naar boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksche Waard. Het verslag bevat een beschrijving van 4 landbouwbedrijven, waarvan veel gegevens afkomstig zijn uit notariële boedelrekeningen.

Opgenomen zijn gedetailleerde financiële gegevens, bijzonderheden over de structuur van de bedrijven en de bedrijfsvoering, de verwerving, belegging en het rendement van het kapitaal en de huisvesting, de leefwijze van het gezin en de kosten daarvan.

De landbouwbedrijven en de beschreven periode:
1. Erven Cornelis Pietersz Radesteijn van 1674 tot 1677
2. Erven Jacob Herweijer van 1763 tot 1772
3. Erven Bastiaan Bouwensz Groeneweg van 1789 tot 1795
4. Erven Ary Monster van 1795 tot 1805
 

19. S-nummer: S0205D
Titel: Culturele Kring Hoeksche Waard : jaarverslagen 1980 t/m 1998/2003
Auteur:
Samenvatting: Culturele Kring Hoeksche Waard, jaarverslagen 1980 t/m 1998/2003; fotokopie afschrift akte van oprichting d.d. 02 maart 1981; Statuten; Nota toekomstig beleid Culturele Kring 1981; Notulen vergadering dagelijks bestuur, donderdag 27 maart 1997 in dorpshuis "Renesse"te Piershil; Notulen vergadering stichtingsbestuur, 23 april 1997 in gebouw Salvatori te Strijen; Notulen vergadering; Notulen vergadering dagelijks bestuur, woensdag 13 augustus 1997 in dorpshuis "Renesse" te Piershil; Agenda vergadering stichtingsbestuur, maandag 15 december 1997 in "De Lindenhoeve" te Oud-Beijerland met agendapunt 4, mededelingen en ingekomen stukken, de heer R.M. Belder uit Westmaas, kan de functie van penningmeester niet op zich te nemen; Verslag vergadering dagelijks bestuur, maandag 15 maart 2004 in "Kantoor Swaen" te Nieuw-Beijerland; brochure najaar 1990; Nieuwskrant 2, Mei 2006 van de Culturele Kring Hoeksche Waard.
 

20. S-nummer: S0204aD
Titel: Subsidiebeleid Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Subsidiebeleid Hoeksche Waard.
 

21. S-nummer: S0217aD
Titel: Schetsen uit de pastorie te Mastland
Auteur: Koetsveld, C.E. van
Samenvatting: Ernst en luim uit het leven van de Nederlandse dorpsleraar.
 

22. S-nummer: S0217
Titel: Schetsen uit de Pastorie te Mastland
Auteur: Koetsveld, C.E. van
Samenvatting: Ernst en luim uit het leven van de Nederlandse dorpsleraar; intrede; school; schoolmeester (taken van-); chirurgijn; notabelen; armenzorg; huisbezoek; platteland; belijdenis; bedeling; begraven.
 

23. S-nummer: S0274D
Titel: Twee laatste grasgorzen langs Oude Maas bedreigd
Auteur: Preesman, L.C.
Samenvatting: Twee laatste grasgorzen langs Oude Maas bedreigd, artikel uit de lepelaar (januari/februari 1977). Tussen 's-Gravendeel en Puttershoek ligt, omgeven door polders en een rietgors, één van de twee laatste oorspronkelijke grasgorzen, langs de Oude Maas. Het is de 122 hectaren grote polder Groot Koninklijk. Het Groot Koninkrijk is vooral voor weide- en watervogels en meeuwen het belangrijkste broed- en/of fourageerterrein langs de oostelijke Oude Maas. Ook wordt vermeld wat al is verdwenen tengevolge van opspuiting of bebouwing.
 

24. S-nummer: S0237a
Titel: Een Oud-Walcherse boerderij
Auteur: Vader, J.
Samenvatting: Beschrijving van een oud-Walcherse boerderij.
 

25. S-nummer: S0237b
Titel: 'k Mag sterven als 't niet waar is : Uffelte in 1925
Auteur: Zweerde, H. van der
Samenvatting: Beschrijving van Uffelte (Drenthe) in 1925.
 

26. S-nummer: S0248
Titel: Shell-journaal van het waterlandschap
Auteur: Kam, Jan van de
Samenvatting: Overzicht van soorten waterlandschapen. Nederland als echt waterland was een van de ondertekenaars van de in 1971 tot stand gekomen "Wetland-Conventie". Het journaal is opgedragen aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Deze in 1899 opgerichte vereniging is de oudste aan particulier initiatief ontsproten natuurbeschermingsorganisatie.
 

27. S-nummer: S0262b
Titel: Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Vijf eeuwen eilandhistorie Hoekse Waard. "Ende despereert niet!". Zo er één woord van waarheid op de strijd van een eilandbevolking tegen het water van toepassing is, mag het wel de aangehaalde uitspraak zijn. Ze geeft kernachtig de Hollandse geest weer, juist diè geest en bezieling, die onze voorvaderen nodig hadden om telkens weer opnieuw het verloren land terug te winnen. Het ontstaan en de groei van de Hoeksche Waard spreekt ook van deze taaie volharding.
 

28. S-nummer: S0276aD
Titel: Biezen, riet en ganzen. De wereld van opzichter Kersten van de Korendijkse Slikken, in: Natuurbehoud, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Auteur: Maas, Frits
Samenvatting: Natuur in de Korendijkse Slikken. Artikel op de pagina's 14-16 in Natuurbehoud van februari 1979 10e jaargang no. 1, van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Auteur Frits Maas bezoekt met opzichter Arie Kersten de Korendijkse Slikken.
 

29. S-nummer: S0287
Titel: Onze Volksverhalen : Volksverhalen uit Zeeland en de Zuidhollandse eilanden
Auteur: Geldof, Willem
Samenvatting: Volksverhalen uit Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden; 's Gravendeel; Heinenoord; Klaaswaal; Maasdam; Numansdorp; Oud - Beijerland; Strijen; Strijensas; Westmaas; Zuid-Beijerland; Piet Brand; Jaap Stam; Antje Brand; Leen Veere; "kortavonden"; vrijages; Schenkeldijkse "kikkertjes"; "ruitjetikken"; "schijthuizensturen" (onweer); WC's; "poepdozen"; Hoeksche Waard (rijmpjes uit de ~); Numansdorp (paardenmarkt van ~); vlaswerkers; "doden" (dode vlasstengels); tovenarij; "kruissleutel" (kussenveren); kussenkrans; heksen; spoken; helm (met de ~ geboren); Harry Bogaerds; "krotenboeren" (kwakzalvers); "ambachtsdag"; Willem Blok; A.S. Talma (predikant); "Rinkelpitters" (Oud-Beijerland); Jan Overkleeft; "turfhalers" (Zuid-Beijerlanders).
 

30. S-nummer: S0288
Titel: Dit land rond Rotterdam : regio reeks deel XI
Auteur: Gruyl, Martin de
Samenvatting: Bezienswaardigheden van Rotterdam en omstreken; wielen ("walen"); darink (derrie"); St. Elizabethsvloed; turfsteken; droogmakerijen; drinkwater; kstelen; Huis Ten Donck; vogelstand; Zevenhuizense Bos; ooievaars; hennep; meekrap; kraprood; meestoven; landgoed "De tempel" ijsselsteen; vrouwen- en kinderarbeid; touwbanen; lijnbanen; Lalleman; kinderwetje "Van Houten" grienden; rietvelden; visserij; Reus van Lekkerkerk; verlaten (sluizen); zeevisserij; prikkebijters; flora en fauna; katoen; drukkerijen; veren; Groene Kruisweg;hofsteden; recreatie;musea; scheepvaart; jeneverstokerij; patriotten; prinsgezinden; pijpenindustrie; Laurenskerk; majolica; plateelbakkerijen; Herman de Man; "Zwijndrechtse Nieuwlichters" Stoffel Muller; Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; landhuis "De Olifant" Stichting Het Zuidhollands Landschap; tabakshandel; blekerijen; klederdracht; weeshuizen. Blz. 130 Beijerland, Oud en Nieuw. Deze als buurstadjes aan het Spui gelegen, danken hun naam aan Sabina van Beieren, dochter van de Paltsgraaf, die in 1544 trouwde met Lamoraal, graaf van Egmond.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 oktober 2021